Statystyki

  • Odwiedziło nas: 229632
  • Do końca roku: 274 dni
  • Do wakacji: 83 dni

Kalendarium

Sobota, 2023-04-01

Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
(...)
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

/Jan Paweł II /

Dzisiaj na tablicy

 

Informujemy, że w  piątek 24.03.2023 r. lekcje religii ewangelickiej nie odbędą się.

 


 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KACZYCACH

 Na podstawie Art. 154 ust.1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG.0050.18.3.2022 z dnia 17.01.2022r.

  1. Wniosek  o przyjęcie do szkoły podstawowej składa rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły 

       od 27 marca do 14 kwietnia 2023.

     Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie kandydata

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Kaczycach podaje zarządzenie wójta Gminy Zebrzydowice:

Zagadnienie Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dostarczanie wniosku o przyjęcia kandydata

27 marca - 14 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

8-12 maja 2023r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

21 kwietnia  2023r. 18 maja 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

szkoły podstawowej.

25 kwietnia 2023r.

do godz. 16.00

12 czerwca 2023r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) woli

przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

(uczniowie wybierający tylko jedną szkołę oświadczenie

składają przy złożeniu wniosku)

26 - 28 kwietnia 2023r.

do godz. 15.00

13-19 czerwca 2023r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

2 maja 2023r.

do godz. 16.00

23 czerwca 2023r.

do godz. 16.00

 W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny)

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Procedura odwoławcza Art. 158 ust. 6 -9 ustawy – Prawo Oświatowe.

2. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się,

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami uzgodnionymi z organem prowadzącym, niepowodujących powstania nowych oddziałów lub podziału na grupy.

Kandydatów przyjmuje się uwzględniając kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. „Prawo Oświatowe” (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz kryteria zawarte w punkcie 3 ( tabelka).

3. Szczegółowe zasady przyznawania punktów: 

Zagadnienie Punktacja maksymalna
Rodzeństwo kandydata uczy się w DANEJ  SZKOLE 10 punktów
Kandydat spoza Gminy Zebrzydowice 10 punktów
Droga dziecka jest krótsza niż do szkoły obwodowej 5 punktów

4.Do wniosku dołącza się potwierdzenie przez rodziców( opiekunów prawnych) woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej. ( uczniowie wybierający tylko jedną szkołę oświadczenie składają przy złożeniu wniosku).

 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 


 

 

 

 

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych

NABÓR  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Kaczycach

kandydatów na uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klas pierwszych