Statystyki

 • Odwiedziło nas: 286595
 • Do końca roku: 94 dni
 • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Kaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spkaczyce.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.
 • INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

  Narzędzia ułatwień dostępu:

    • podwyższony kontrast
    • możliwość powiększenia liter
    • podświetlane linki
    • mapa strony

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Sikora, e-mail: sp_kaczyce@zebrzydowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324694222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Szkoła posiada trzy wejścia do budynku. Dwa w najstarszej części są zamknięte dla osób z zewnątrz. Wejście odbywa się drzwiami głównymi znajdującymi sie w budynku byłego gimnazjum. 

2. Szkoła Podstawowa w kaczycach dysponuje dwoma budynkami połączonymi łącznikiem. Z nowszej części ( tj. budynek dawnego gimnazjum) mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez jakichkolwiek ograniczeń. Znajduje sie w nim winda, która umożliwia korzystanie z różnych kondygnacji, korytarze sa przestronne, nie ma progów ani innych barier uniemożliwiających swobodne poruszanie się. Drugi (strarszy) budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

3. Do budynku byłego gimnazjum (w którym obecnie uczą się klasy 5,6,7, i 8) można dostać sie z zewnątrz szkoły pochylnią bezposrednio do szatni, w której znajduje sie winda. Stamtąd możliwy jest wyjazd na wyższe kondygnacje.

4. W sąsiedztwie szkoły ( parking przy Domu Ludowym) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.