Statystyki

  • Odwiedziło nas: 286641
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Regulamin

Regulaminy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Kaczycach

 


Regulamin czytelni

 

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, a także rodzice ucznia.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Z czytelni szkolnej na przerwie po lekcji czwartej mogą korzystać głównie uczniowie
z klas młodszych SP .

4. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, w obuwiu zmiennym, bez jedzenia i picia oraz z wyłączonymi telefonami komórkowymi.

5. W czytelni należy siedzieć na krzesłach, nie wolno przestawiać stolików i krzeseł; nie wolno otwierać okien, ani stać przy oknie.

6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów (czasopism, książek), za zgodą bibliotekarza czytelnik może samodzielnie dokonywać ich wyboru.

7. W czytelni należy zachowywać się cicho i spokojnie, nie wolno chodzić, prowadzić głośnych rozmów.

8. Przed opuszczeniem czytelni należy uporządkować swe miejsce, zwrócić czytane książki i czasopisma.

9. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

10. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, robić na nich notatek, zaginać rogów, kreślić, itp..

11. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu może zostać wyproszony z czytelni; może także otrzymać pisemną uwagę do dziennika o niewłaściwym zachowaniu.

 

Regulamin wypożyczalni

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Rodzice uczniów korzystają z wypożyczalni na podstawie karty bibliotecznej dziecka lub dowodu osobistego.

 

2. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy nauczyciela-bibliotekarza.

 

3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 

4. Wypożyczalnia na przerwie po lekcji czwartej jest czynna głównie dla uczniów z klas młodszych SP.

 

5. Do wypożyczani nie wolno wchodzić z jedzeniem, piciem oraz włączonymi telefonami komórkowymi.

 

6. Uczeń może, za zgodą bibliotekarza, samodzielnie dokonywać wyboru książek. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 

7. Nie wolno przekazywać wypożyczonych książek i materiałów bibliotecznych innym osobom.

 

8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty, musi odkupić taką samą lub dostarczyć inną zaakceptowaną przez bibliotekarza ( o podobnej treści i wartości).

 

9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, jeżeli książka jest o znacznej objętości, termin przedłuża się do jednego miesiąca.

 

10.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, referatów mogą wypożyczyć więcej niż trzy książki na dłużej niż dwa tygodnie.

 

11. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek.

 

12. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką ( oddać wszystkie książki i materiały).

 

13. Wypożyczone podczas roku szkolnego książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych (podręczniki, czasopisma) muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

14. Na okres ferii i dłuższych przerw w nauce (np. świątecznych) można wypożyczyć książki „bez limitu”.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom SP w Kaczycach

 

Podstawa prawna: art. 22ae ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811)

 

1. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom  podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.  Do podręczników z j. anielskiego i niemieckiego dołączone są płyty stanowiące integralną część z podręcznikiem.


2. Podręczniki są własnością Szkoły.


3. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres jednego roku szkolnego.


4. Za dystrybucję podręczników w poszczególnych klasach odpowiadają  wychowawcy.


5. Nie wolno przekazywać wypożyczonych książek i materiałów innym
osobom.


6. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,  do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.


7. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.


8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).


9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów  edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.


10. Wypożyczone podręczniki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Kaczycach w dniu 01.09. 2017 r.