Statystyki

  • Odwiedziło nas: 286635
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni

Kalendarium

Czwartek, 2023-09-28

Imieniny: Libuszy, Wacławy

Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁYMotto:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
(...)
umiał bardziej być
nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

/Jan Paweł II /

Nasza Szkoła jest płaszczyzną porozumienia pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
Szkoła jest gwarantem respektowania zasad akceptacji, tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju poprzez:
· stworzenie atmosfery życzliwości i poszanowania wolności osobistej,
· zagwarantowanie optymalnych warunków służących rozwojowi osobowości,
· umożliwienie rozwijania indywidualnych uzdolnień i umiejętności,
Szkoła zapewnia uczniom pomoc w zakresie poradnictwa dydaktycznego, wychowawczego i zdrowotnego.
Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania aktywności społecznej poprzez rozwijanie zdolności, rozbudzanie zainteresowań i dążeń oraz stymulowanie rozwoju aspiracji i motywacji.

Nasi wychowankowie:

· Posiadają wszechstronną wiedzę, która pozwoli im kontynuować naukę na kolejnych etapach kształcenia;
· uczą się korzystać z różnych źródeł informacji i stosować te informacje w praktyce;
· nawiązują pozytywne relacje z otoczeniem;
· stają się tolerancyjny;
· poznają normy i zasady współżycia społecznego;
· uczą się jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;
· przygotowują się do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim;
· poznają tradycje regionu i narodu;
· interesują się problemami społeczno – politycznymi w kraju, Europie i na świecie;
· uczą się dbać o środowisko naturalne;
· nabywają umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji;
· stają się odpowiedzialni za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki, poznają swoje mocne i słabe strony;
· potrafią korzystać z różnych korzystać z różnych źródeł informacji i stosować te informacje              w praktyce;
· potrafią rozwijać pozytywne relacje z otoczeniem, są tolerancyjni;
· są odpowiedzialni za swoje czyny, potrafią oceniać i wartościować zachowania własne i innych;
· współtworzą życie kulturalne i artystyczne regionu;
· mają poczucie więzi z tradycją regionu i narodu;
· rozumieją problemy społeczno – polityczne w kraju, Europie i na świecie;
· są kulturalni, szanują rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
· okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;
· są ciekawy otaczającego świata.


Rodzice naszych wychowanków

· Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci;
· współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy;
· pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
· współuczestniczą w podejmowaniu decyzji;
· pozytywnie współpracują ze szkoła w procesie wychowania, są partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych.

Nasza placówka

· Nasza szkoła jest wspólnotą nauczycieli, rodziców i uczniów;
· nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń jest doceniony i otoczony wszechstronną opieką, pracujemy w oparciu o najlepsze programy kształcenia, dzięki czemu nasi wychowankowie, na miarę swoich możliwości, odnoszą sukcesy w nauce, a w życiu dorosłym pełnią ważne i odpowiedzialne role społeczne.
· panuje w niej życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów        i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu;
· jest to szkoła pełna radości i uśmiechu;
· uczy się w niej miłości do „Wielkiej i Małej” Ojczyzny, szacunku do Narodu Polskiego jego historii, tradycji i kultury;
· pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
· posiada nowocześnie wyposażone klaso-pracownie, które umożliwiają realizację programów edukacyjnych na maksymalnie wysokim poziomie, a atrakcyjnie prowadzone lekcje są przygodą     dla ucznia;
· szkoła i jej teren jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych.


Kadra

· Nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie;
· wspierają dzieci ich rozwoju, ukazując im piękno otaczającego świata, rozwijają zainteresowania dzieci, pomagają w rozwiązywaniu problemów;
· są wrażliwi na potrzeby ucznia, sprawiedliwi, konsekwentni, kulturalni, świadomi własnych zadań, budzą zaufanie uczniów,
· są mocno zaangażowani w swoje życiowe posłannictwo;
· mają czas na indywidualne rozwiązywanie problemów ucznia;
· są wykształceni,  podnoszą swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze;
· nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia kwalifikacji;
· Dyrektor jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec dzieci, nauczycieli, rodziców. Tworzy właściwą atmosferę, jest konsekwentny w postępowaniu, sprawiedliwy. Potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspierać nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem, ma pomysł na pracę szkoły.


MISJA SZKOŁY


Naszą wizję urzeczywistniamy poprzez następujące działania:


- Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dalszym etapie kształcenia, w dorosłym życiu i pełnieniu różnych odpowiedzialnych      ról społecznych i zawodowych.

- Będziemy kształcić według najlepszych programów i wzorów.

- Dążyć będziemy do stworzenia najlepszej szkoły o charakterze elitarnym ze względu na poziom oraz jakość kształcenia i wychowania.

- Celem naszego działania jest pomóc odnieść sukces każdemu człowiekowi.

- Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążeniu do sukcesu towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie

- Szanujemy prawa każdego człowieka.

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów:

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW.